ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Във връзка с дейността си ДРУЖЕСТВОТО обработва данни, някои от които лични данни, според Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

Настоящата политика има за цел да информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КЛИЕНТИТЕ НА neurosalestraininginstitute.com/, за начина по който се обработват техните личните данни.

Обхват на политиката за защита на личните данни:

С настоящата Политика за защита на личните данни ДРУЖЕСТВОТО отчита поверителността и неприкосновеността на личните данни. В съответствие със законодателството и добрите практики, Дружеството прилага изисканите технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.

Цели на политиката за защита на личните данни:                                         

С настоящата Политиката за защита на личните данни ДРУЖЕСТВОТО цели да информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КЛИЕНТИТЕ си за целите на обработване на личните данни, категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците за отказ за предоставянето им, правото на достъп и промяна на събраните данни.

Принципи, при обработка на лични данни, прилагани от Дружеството:

  • личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
  • събират се минимум данни и с определени цели
  • данните се съхраняват ограничено във времето, според съответните цели, съобразно Регистъра за данни на ДРУЖЕСТВОТО
  • ДРУЖЕСТВОТО гарантира максимално, до колкото това е възможно и зависи от ДРУЖЕСВТОВО, сигурността на личните данни.

Използване на бисквитки:

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сайтовете до компютъра или устройството на ПОТРЕБИТЕЛЯ и се съхраняват във файловата директория на браузъра, който ПОТРЕБИЕТЕЛЯТ използва. Те събират информация за начина на използването на сайта с цел разпознаване на ПОТРЕБИТЕЛЯ и също – подобряване на работата със сайта.

ДРУЖЕСТВОТО използва бисквитки с цел идентификация на всеки отделен ПОТРЕБИТЕЛ, с която е възможно да се събере анонимна статистика за това как посетителите на сайта го използват и да даде насоки за подобряване на неговата структура и функционалност.

*В случай че не желаете да получавате бисквитки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да настрои браузъра си да предупреждава преди да приема бисквитки или може изцяло да изключи получаването на бисквитки от браузъра си.

Права на потребителите:

ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право на достъп до данните отнасящи се за тях; право на коригиране; изтриване; право на ограничаване на обрабтоването; право на уведомяване за нарушаване на сигурността на личните данни; право на оттегляне на съгласието за обработване на личните данни или възражение срещу обработването на личните му данни, отнасящи се до него.

Промени в политиката:

ДРУЖЕСТВОТО има право да актуализира като изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще когато обстоятелствата го налагат.

Политика за личните данни:

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679, ДРУЖЕСТВОТО актуализира политиката си за защита на личните данни, за да гарантира максимално добра и защитена обработка на данните на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

ДРУЖЕСТВОТО предприема всички нужни мерки по отношение на сигурността, за да можете ПОЛЗВАТЕЛЯ да се чувства защитен, когато посещава и поръчвате от  www.neurosalestraininginstitute.com

. Тези мерки за сигурност се прилагат при посещение и извършване на поръчка, както и по отношение на всички данни, които ПОЛЗВАТЕЛЯТ предоставя в процеса на комуникация с ДРУЖЕСТВОТО. Данните, попълването на които е задължително, са данни, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга, дистанционна продажба или част от нея.

С приемането на настоящите Oбщи условия, ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава своето изрично безсрочното и безусловно съгласие, до евентуалната му писмена изрична отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани, и използвани от ДРУЖЕСТВОТО или упълномощени от него трети лица за целите на коректното изпълнение на договора по настоящите Общи Условия.

Събирането и обработването на личните данни на посетителите и клиентите става на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:

  • Изрично получено съгласие на посетителите поръчващи Услуги онлайн;
  • Изрично получено съгласие за бисквитки (cookies).

Съгласно приложимия закон за личните данни ДРУЖЕСТВОТО се счита за администратор на лични данни във връзка с личната информация, която ни предоставяте.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ДРУЖЕСТВОТО е предприело необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба или неправомерен достъп.

Информацията, която се дава при регистрация на ПОЛЗВАТЕЛ, се дава доброволно от него при акта на регистрация. ДРУЖЕСТВОТО събира и използва информацията за предлагане на нови или промоционални стоки и/или услуги, за целите на провеждане на обучението и даване на обратна връзка по постигнатите резултати, издаване на съответните счетоводни документи и рекламни материали и/или сертификати във връзка с обучението; за статистически цели; както и допълнително предлагани услуги, промоции, томболи, анкети или други цели, за които ПОЛЗВАТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията си и не е оттеглил същото в последствие.

ДРУЖЕСТВОТО се задължава да не разкрива лична информация за ПОЛЗВАТЕЛЯ и да не я предоставя на трети лица, освен ако:

  • Не е получил изричното съгласие на ПОЛЗВАТЕЛЯ по време на регистрацията или в последващ момент
  • Инфорамацията не е изисквана от оправомощени държавни органи или длъжностни лица, съгласно действащото законодателство и законоустановени процедури
  • Други случаи посочени в закона

С извършването на регистрацията и съгласие с настоящие ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява информацията дадена от него да бъде обработвана по предвидения в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ред и дава право на ДРУЖЕСТВОТО да обработва, архивира и ползва посочените от ПОЛЗВАТЕЛЯ данни за нуждите на задълженията, произтичащи от заявката, както и за статистически и маркетингови цели, с които ПОЛЗВАТЕЛЯТ се е съгласил при регистрацията.

Отказът от съгласие може да бъде изпратен чрез уеб сайта на ДРУЖЕСТВОТО, като имейл или препоръчано писмо по всяко едно време, в случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ желае съгласието му да бъде премахнато.

Всяка имейл комуникация и обмен на данни между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ПРЕПОДАВАТЕЛИ на ДРУЖЕСТВОТО не е част от тази политика за поверителност.

ДРУЖЕСТВОТО използва бисквитки и други технологии, за да следи как си взаимодейства ПОЛЗВАТЕЛЯ с сайта на ДРУЖЕСТВОТО и, за да насочи рекламата си.

Интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО автоматично проследява и събира следната техническа информация: IP адрес; интернет доставчик; домейн на сървъра, чрез който ПОЛЗВАТЕЛЯТ използва интернет; държава и населено място; вид на уеб браузъра и операционната система; дата и час, на посещение на страницата; секциите от интернет страницата, които са посетени, както и адрес на интернет страницата, от която е дошъл ПОЛЗВАТЕЛЯ, използвани ключови думи при търсене.

Когато посещавате сайта на www.neurosalestraininginstitute.com, за да разглеждате информацията, която той съдържа, Вие правите това анонимно, освен ако не решите да ни предоставите информация за Вас. Ако не правите нищо по време на Вашето посещение, но разглеждате уеб сайта – четете страници, преглеждате изображения, гледате видео клипове, например, ние ще съберем и съхраним определена информация за посещението Ви – автоматично. Тази информация не Ви идентифицира лично и се използва само за две цели: управление на сайта и, в случай на съмнение за неразрешена дейност, за прилагането на Закона.

Чувствителни лични данни

Чувствителните лични данни включват информация за раса или етнически произход; политически; религиозни или други убеждения ; физическо или психическо здраве; сексуален живот; криминално минало и прочие. При регистрация или по време на обученията ПОЛЗВАТЕЛЯ може да бъде поканен да сподели подобна информация, но той не е длъжен да го прави, освен при негово изрично такова желание.

ДОСТАВЧИКЪТ полага дължимата грижа за защита на информацията за ПОЛЗВАТЕЛЯ, станала му известна по повод на участие в обучение на ДОСТАВЧИКА, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
С приемането на тези Общи условия ПОЛЗВАТЕЛЯ декларира, че е уведомен относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни и, че е запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор, също така, че е уведомен, че може да упражнява правата си на достъп и коригиране на личните данни, предоставени във връзка с участие в обучение на ДОСТАВЧИКА, по начините посочени от ДОСТАВЧИКА.
С приемането на тези Общи условия, ПОЛЗВАТЕЛЯТ изразява изричното си съгласие, ДОСТАВЧИКЪТ да обработва неговите лични данни, до които е получил достъп при сключването и изпълнението на договора, вкл. да предоставя тези данни на други упълномощени от ДОСТАВЧИКА и/ или свързани с ДОСТАВЧИКА лица, както и на дружества или институции, за целите на изпълнението на сключения договор и за други законни цели, включително за предлагане на нови стоки и/или услуги на ПОЛЗВАТЕЛЯ и/или за статистически цели; или целите на директен маркетинг, извършван от ДОСТАВЧИКА. Данните на ПОЛЗВАТЕЛЯ няма да бъдат предоставяни или продавани на трети лица. При изрично несъгласие данните му да бъдат използвани за тази цел, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да изпрати своето писменото волеизявление на публикуваните на уебсайта и-мейл или адрес на ДОСТАВЧИКА.

ДРУЖЕСТВОТО има правото да изготвя звуково-образни записи на учебния процес и да използва материалите за презентационни цели на своята дейност, освен в случаите на изрично несъгласие от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ. ДРУЖЕСТВОТО няма право да публикува и разпространява звуково-образни записи с ПОЛЗВАТЕЛИ, които са изразили изрично писмено несъгласие за това.

Информация за кредитни карти

ДРУЖЕСТВОТО не съхранява данни за кредитни карти.

Трансфер на данни извън ЕС

Инфорацията за ПОЛЗВАТЕЛЯ може да се съхранява, обработва и да е достъпна в други страни, където ДРУЖЕСТВОТО има съоръжения. Чрез използването на сайта и  услугите на ДРУЖЕСТВОТО, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват с това прехвърляне на информация.

 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!