Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

Благодарим Ви, че посетихте сайта на www.neurosalestraininginstitute.com.. 2

 1. I. СТРАНИ ПО ДОГОВОРА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 2
 2. II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 2. Предмет на договора. 2

III. Предоставяни услуги. Условия за достъп до предоставяните услуги. 2

 1. IV. РЕГИСТРАЦИЯ/ВПИСВАНЕ И ДАННИ.. 3
 2. V. БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ ТАКСИ И ЗАПЛАЩАНЕ; ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. 5
 3. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.. 6

VIII. Промяна на Общите Условия на сайта. 8

XII. Обработка на Личните данни. 8

XIII. Обезщетения 22. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ДРУЖЕСТВОТО и/или трети лица за всички директни и индиректни вреди и/или пропуснати ползи, в това число съдебни такси и адвокатски хонорари,  които възникват в резултат от н еспазване от ПОЛЗВАТЕЛЯ или лица, за които отговаря, на настоящите Общи условия. 9

XIV. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАБОТА.. 9

 1. XV. Общи разпоредби. 9

XVI. Използвани дефиниции : 9

ПОЛИТИКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.. 9

Съхранение и унищожение на данните. 10

Мерки за сигурност. 10

Принципи при защита на данните. 10

Благодарим Ви, че посетихте сайта на www.neurosalestraininginstitute.com

 1. I. СТРАНИ ПО ДОГОВОРА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 Настоящите Общи условия представляват договор между Неуро Сейлз Тренинг Инститют

с ЕИК………………….., адрес на управление гр. София, ЗонаБ5 – бл. 7, наричано по-долу за краткост ДРУЖЕСТВОТО

и всеки:

–  регистриран участник, наричан по-долу за краткост  КЛИЕНТ

– или посетител на сайта без регистрация, наричан по-долу за кратко ПОТРЕБИТЕЛ.

1.2 по отношение на услугите и информацията, предоставяни чрез индивидуални или групови – присъствени, онлайн или дистанционни обучения и семинари – самостоятелно или в сътрудничество с други съорганизатори или външни сътрудници, които предоставят тези услуги, съгласно правните разпоредби на република България.

 

1.4. Определения:

Когато в настоящите  Общи Условия се упоменава  www.neurosalestraininginstitute.com, се визира интернет страницата, намираща се на този адрес в интернет и управлявана от ДРУЖЕСТВОТО.

Под „ПОТРЕБИТЕЛ“ в тези общи условия се имат предвид всички посетители в интернет  страницата www.neurosalestraininginstitute.com ,  независимо дали попадат под дефиницията на „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и независимо дали са  регистрирани, представляват юридически лица, други физически лица, себе си или са Клиенти  по смисъла на настоящите общи условия.

Под „КЛИЕНТ“ в тези общи  условия се визира всеки Потребител, физическо или юридическо лице, който е регистриран за безплатно или платено участие в обучителен курс на сайта на www. neurosalestraininginstitute.com

Под „ПОЛЗВАТЕЛ“ в тези общи  условия се визират обобщено ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КЛИЕНТИТЕ на ДРУЖЕСТВОТО.

Цените са посочените цени без ДДС на интернет страницата на www.neurosalestraininginstitute.com към момента на покупката, направена между клиента и продавача.

Дружеството си запазва правото да променя Общите условия, като промените влизат в сила

незабавно след  обновяването им на интернет страницaта  www.neurosalestraininginstitute.com

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва сами да проверяват за промени в Общите условия, като Дружеството не е длъжно да ги информира по друг начин за промени, освен ако такива задължения произтичат  за Дружеството от ЗЗП и/или други български законодателни актове или международни  договори, които са приложими по отношение на Република България.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
2. Предмет на договора

2.1 Предметът на договора е изпълнението (самостоятелно или в сътрудничество с други съорганизатори или външни сътрудници) на индивидуални или групови присъствени, онлайн или дистанционни обучения и семинари – според описаното в оферта предоставена от ДРУЖЕСТВОТО, въз основа на приета заявка и изплатена от участника точна сума за съответната дейност.

 1. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

3.1. Общите Условия са постоянно достъпни на сайта www.neurosalestraininginstitute.com

– и може да се прочетат и/или принтират преди Регистрация/Вписване на сайта.

3.2. Договорът влиза в сила от момента на извършване на електронното волеизявление от страна на КЛИЕНТА посредством регистрацията му – до приключване на услугата по обучение или консултиране или до получаването на отказ от участие от страна на КЛИЕНТА, съгласно разпоредбите на настоящите общи условия.

3.3. Договорът се сключва на български език.

3.4. Общите Условия са валидни и при следващи заявки от страна на КЛИЕНТА без да е необходима повторна регистрация, без да е необходимо ново споразумение.
3.5. Предоставяните от дружеството услуги са постоянно обновявани с цел подобряване на качеството, което означава, че характеристиките и начинът на предоставяне на услугите могат да бъдат променени.

3.6. Възможно е допълнение или отмяна на дадена клауза от Общите условия само с изрична и писмена договорна клауза между ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА и препратка към настоящите Общи условия, публикувани на сайта на ДОСТАВЧИКА

3.7. Общите условия не могат да бъдат променяни или отменяни, когато по този начин се създава неравностойно третиране на КЛИЕНТИТЕ и уговорки, които може да бъдат разглеждани като недобросъвестна търговска практика по смисъла на ЗЗК /Закона за защита на конкуренцията/.

3.8. Настоящите Общи Условия не се прилагат за услуги, за които има отделни такива.

III. Предоставяни услуги. Условия за достъп до предоставяните услуги.

 1. Услуги на ДРУЖЕСТВОТО.
  4.1. Услугите, предоставяни от ДРУЖЕСТВОТО включват:
  4.1.1. Извършване на индивидуални или групови консултации, присъствени или онлайн обучения или семинари по конкретно определена тема, посредством специално разработени лекции, практически упражнения, учебни материали и други информационни ресурси – безплатно, в случай че такава услуга е налична или чрез заплащане на уговорената в оферта цена, въз основа на приета заявка и изплатена от участника точна сума за съответната дейност.
  4.1.2. Достъп до информационни ресурси, в това число – текстови, графични, аудио, видео материали, снимки и др., публикувани в уебсайта и/или предоставени като част от учебния материал – безплатно, в случай че такава услуга е налична – или чрез заплащане на уговорената в оферта цена, въз основа на приета заявка и изплатена от участника точна сума за съответната дейност
  4.1.3. Предоставяне на потребителско име и парола за достъп до обучителните материали през сайта или провеждане на дистанционно обучение на живо от преподавател – безплатно, в случай, че такава услуга е налична или чрез заплащане на уговорената в оферта цена, въз основа на приета заявка и изплатена от участника точна сума за съответната дейност.

4.1.4. Услуги по популяризиране и организиране на Събития за други Организатори –  чрез публикуване на информация на страницата на ДРУЖЕСТВОТО или негови партньори; в интернет; чрез изпращане на електронни съобщения към ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на www.neurosalestraininginstitute.com

, директна реклама пред ПОЛЗВАТЕЛИТЕ или други канали за комуникация, според съответните договорености.

4.1.5. Свързване на КЛИЕНТИ показали предварително фиксирани качествени и количествени резултати с Работодатели.

4.1.6. Други услуги – В зависимост от индивидуалните договорки между ДРУЖЕСТВОТО с неговите  Клиентите, Партньори, Съорганизатори или Външни сътрудници, е възможно и да се предоставят други услуги, които не са описани конкретно в настоящите Общи условия.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ/ВПИСВАНЕ И ДАННИ

 1. РЕГИСТРАЦИЯ 

ДРУЖЕСТВОТО разполага с Централизирана информационна система, в която се съхранява информация за обученията от дистанция и самообученията, а именно: лекции под формата на текстови файлове, аудио и видео записи, упражнения, тестове, домашни, резултати от изпитите и др.

Чрез Регистрацията си КЛИЕНТЪТ може да следи всички безплатни и платени обучения предлагани от ДРУЖЕСТВОТО.

5.1. В случай че КЛИЕНТЪТ няма направена Регистрация, той следва да премине кратка процедура по Регистрация/Вписване, при която доброволно, съгласно

настоящите Общи Условия, предоставя необходимите за сключване и изпълнение на

договора данни.

5.1. За да получи достъп до предлаганите от www.neurosalestraininginstitute.com

безплатни или платени услуги, КЛИЕНТЪТ първо трябва да се регистрира.

5.3. За да бъде валидна заявката за  регистрация, КЛИЕНТЪТ е необходимо да въведе

минимум данни означени като задължителни.

5.4. КЛИЕНТЪТ получава желаните от него Потребителско име, Парола, както и достъп до съответните услуги на ДРУЖЕСТВОТО, след като попълни Регистрационния формуляр и се регистрира.

5.5. От момента на Регистрация/Вписване се счита, че КЛИЕНТЪТ е запознат с настоящите Общи

Условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

Актът на регистрация представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/. ДРУЖЕСТВОТО записва волеизявлението на своя сървър с възможност да го възпроизведе и по този начин регистрацията представлява Електронен документ уреждащ сключения между КЛИЕНТЪТ И ДРУЖЕСТВОТО договор.


5.6. КЛИЕНТЪТ носи отговорност за попълване на неверни данни. При Регистрация/Вписване, той се задължава да подаде вярна, актуална, точна и пълна информация, както и да актуализира данните в последствие. КЛИЕНТЪТ носи отговорност за истинността на предоставената информация и гарантира, че тя не нарушава правата на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5.7. КЛИЕНТЪТ носи отговорност за запазване конфиденциалността на своите парола и потребителско име, както и за всички извършени действия при използването им. В случай на съмнение или установено неправомерно използване от друго лице или организация, КЛИЕНТЪТ следва незабавно да уведоми ДРУЖЕСТВОТО.

Потребителското име и парола са строго индивидуални и не могат да бъдат преотстъпвани за ползване на трети лица.

5.8. В случай на загубване или забравяне на паролата, същата може да бъде възстановена чрез уеб сайта на www.neurosalestraininginstitute.com

и въвеждане на електронния адрес използван за Регистрация.

5.9. КЛИЕНТЪТ се задължава да се отписва от акаунта си  и временно прекратява достъпа до услугите на ДРУЖЕСТВОТО чрез „Изход„  –  след всяко използване на услугите на ДРУЖЕСТВОТО.

5.10. КЛИЕНТЪТ  гарантира, че направената регистрация не накърнява правата на ДРУЖЕСТВОТО и не цели проучване www.neurosalestraininginstitute.com

5.11. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото  да не потвърди Регистрации на ПОТРЕБИТЕЛИ предоставили неточна, непълна или погрешна информация при регистрация или ПОТРЕБИТЕЛИ, чиято дейност предполага потенциален конфликт на интереси с ДРУЖЕСТВОТО.

5.12. Всяко обучение има предварително определен максимален брой участници. ДРУЖЕСТВОТО прави възможността за регистрация през сайта невъзможна, в случай че местата са запълнени, най-късно до 1 работен ден от запълването им. При регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ в този гратисен период, ДРУЖЕСТВОТО изпраща отказ и предлага нови възможни дати на провеждане при първа възможност.

Чрез Регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен ДРУЖЕСТВОТО да събира, обработва, съхранява и използва предоставената информация за целите на обучението и статистически такива. ДРУЖЕСТВОТО може да публикува постигнатите резултати.

 1. ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА

6.1. След извършване на регистрация на уеб сайта и ако подадената информация отговаря на точка IV. 5.3, 5.6, 5.7 от настоящите Общи Условия, до 7 дни, КЛИЕНТЪТ получава на посочения от него имейл адрес – електронно съобщение за потвърждение на регистрацията с активационен линк и данни за извършване на плащането.

6.2. Възможно е ДРУЖЕСТВОТО да се свърже с КЛИЕНТЪТ по телефон или имейл, за да потвърди предоставените данни и избегне недоразумения.

ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност, в случай че КЛИЕНТЪТ е предоставил невалиден имейл адрес.

6.3. КЛИЕНТЪТ, в случай че не получи потвърждение за успешна регистрация – в указания срок, следва да се свърже с ДРУЖЕСТВОТО. Непотвърдена регистрация от ДРУЖЕСТВОТО не предполага възникване на задължение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6.4. В 7 /седем/ дневен срок след получаването на потвърждението за регистрация, ДРУЖЕСТВОТО пази място на ПОТРЕБИТЕЛЯ, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да осъществи плащането. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да осъществи плащането безкасово, в определения срок и на посочената сметка.

6.5. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащане в установения срок или изрази писмено волеизявление за отказ от услугата – чрез имейл, чрез препоръчано писмо, телефонно обаждане или през сайта – ДРУЖЕСТВОТО освобождава пазеното за ПОТРЕБИТЕЛЯ място, ангажиментът на ПОТРЕБИТЕЛЯТ да извърши плащане  – отпада; и нито една от страните не носи каквато и да било отговорност спрямо другата, освен в случай на доказано недобросъвестно отношение от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯТ спрямо ДРУЖЕСТВОТО и възникнали вреди.

6.6. При постъпило плащане в уговорения 7 /седем/ дневен срок, ДРУЖЕСТВОТО се задължава до 5 /пет/ работни дни от постъпване на плащането – и при изразено желание от страна на КЛИЕНТА – да издаде оригинална фактура.

От момента на извършване на плащането от страна на КЛИЕНТА, между страните възниква договор за доставка на услуга. КЛИЕНТЪТ няма право да се откаже от договора, освен ако не става въпрос за потребител по смисъла на ЗЗП разгледан в т. 6.16.

6.7. При отказ от страна на КЛИЕНТА, след извършване на плащането, ДОСТАВЧИКЪТ не следва да му възстанови внесената сума или част от нея.

При невъзможност за присъствие, КЛИЕНТЪТ трябва да уведоми ДРУЖЕСТВОТО възможно най-рано преди провеждане на събитието, като участникът може да бъде заменен с друг. При невъзможност за замяна, КЛИЕНТЪТ може да участва в същото обучение на друга дата или в сходно обучение предложено му от ДРУЖЕСТВОТО. Ако това не е решение, КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от участието си чрез писмено уведомяване по имейл, чрез препоръчано писмо, по телефона или чрез уеб сайта, като в зависимост от датата на отказ, следва да плати неустойка на ДРУЖЕСТВОТО, както следва:

–    в размер на 100% от цената на семинара/обучението, ако известието за отказ е връчено на ДРУЖЕСТВОТО в срок по-малък от 3 работни дни преди началната дата на семинара/обучението;
–    в размер на 70% от цената на семинара/обучението, ако известието за отказ е връчено на ДРУЖЕСТВОТО в срок по-малък от 7 работни дни преди началната дата на семинара/обучението (но повече от 3 работни дни преди началната дата на семинара/обучението),
–    в размер на 50% от цената на семинара/обучението, ако известието за отказ е връчено на ДРУЖЕСТВОТО в срок по-малък от 10 работни дни преди началната дата на семинара/обучението (но повече от 7 работни дни преди началната дата на семинара/обучението),
6.2    В случай, че КЛИЕНТЪТ не изпрати своето уведомление за отказ според предходните положения, няма право да му бъде върната сумата (или съответна част от нея) за семинара/обучението.

За всички промоционални оферти (Early Bird, VIP, DUO, Jeunes, Family, Ventes Flash, промо кодове etc …) не се възвръщат суми на Участниците при анулация, тъй като тези оферти ограничени и предвидени като места в залите.

6.8. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да отмени дадено обучение, ако прецени, че участниците не са достатъчно, поради технически проблеми  или по други причини, като уведоми КЛИЕНТА възможно най-рано в границите на възможното. КЛИЕНТЪТ има право да прекрати писмено своята заявка или да пренасочи участието си за нови предложени от ДРУЖЕСТВОТО дати за сходни обучения. В случай на анулация на заявката заявена чрез писмено волеизявление /препоръчано писмо, имейл или през сайта/, ДРУЖЕСТВОТО се задължава да върне на КЛИЕНТА заплатената сума за обучение, в 14 дневен срок по сметката, от която участникът е реализирал плащането. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност да възстановява допълнително възникнали разходи заплатени от КЛИЕНТА – по транспорт, нощувки, и т.н.

6.9. ДРУЖЕСТВОТО има право да промени мястото, датата на провеждане на обучителната дейност, като уведоми КЛИЕНТА предварително  и без да връща внесената за обучителна дейност сума или част от нея.

6.10. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да променя лекторите без задължително да уведомява КЛИЕНТИТЕ и без да връща внесената за обучителна дейност сума или част от нея.

6.11. При не провеждане на обучителната дейност поради независещи от ДРУЖЕСТВОТО причини породени от форсмажорни обстоятелства – /в това число (и не само) природни бедствия – пожар, наводнение, земетресение, буря; епидемия; война; стачка; заплаха от терористичен акт; телекомуникационни проблеми; болен лектор; неизправност в сградата, в която трябва да се проведе обучението; затруднения на доставчиците, с които ДРУЖЕСТВОТО работи и т.н./, КЛИЕНТИТЕ могат да изберат нови дати за участие, без ДРУЖЕСТВОТО да връща внесената за обучителна дейност сума или част от нея.

6.12. При не провеждане на обучителната дейност поради вина на ДРУЖЕСТВОТО, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да върне на КЛИЕНТА внесената за обучителна дейност сума или да предложи нови дати за провеждане на същото или друго обучение. КЛИЕНТЪТ следва да избере нова дата или да подаде писмено волеизявление за отказ от обучението, в следствие на което в 14 дневен срок, ДРУЖЕСТВОТО да върне внесената от КЛИЕНТА сума по сметката, от която участникът е реализирал плащането. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност да възстановява допълнително възникнали разходи заплатени от КЛИЕНТА – по транспорт, нощувки, и т.н.

6.13. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за причинени вреди или пропуснати ползи от КЛИЕНТА или трети лица поради не провеждането на обучителната дейност.

6.14. В случай, че плащането от страна на КЛИЕНТА се извърши след изтичане на срока за плащане ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да  отложи обучението за последващ период, предварително съгласуван с ПОЛЗВАТЕЛЯ.

6.15. В случай на дублирано плащане от страна на КЛИЕНТА, същият следва да изпрати писмени доказателства за конкретния казус на ДРУЖЕСТВОТО, които да бъдат разгледани, за да се вземе решение в срок от 14 /седем/ дни, за което КЛИЕНТЪТ трябва да бъде писмено уведомен. В случай че бъде доказана грешка и съответно е одобрено възстановяването на внесената дублирана сума, ДРУЖЕСТВОТО възстановява същата в срок от 14 дни от изпращане на писменото си становище към КЛИЕНТА, по сметката, от която той е привел дублираната сумата, като удържа от сумата всички разходи свързани с транзакцията.

6.16. За КЛИЕНТИ по смисъла на ЗЗП и предоставяне на услуги от разстояние, в допълнение на горепосоченото, се предвижда възможност за КЛИЕНТЪТ да се откаже от договора в рамките на 14 дни от сключването му, тоест, от плащането от страна на КЛИЕНТА – съобразно разпоредбите на чл. 50 и сл. от ЗЗП. В случай на отказ, КЛИЕНТЪТ трябва да заяви писмено чрез препоръчано писмо, имейл или чрез сайта своята воля, а ДОСТАВЧИКЪТ трябва да върне внесената за обучителна дейност сума в 14 дневен срок. КЛИЕНТЪТ няма право на отказ в рамките на 14 дневния срок от плащане ако обучението вече е преминало частично или изцяло, преди 14 дневния срок да изтече.

Заявки за регистрация се приемат чрез уеб сайта 24 часа в денонощието, освен в случаите на  възникнали технически проблеми.

При провеждането на обучението КЛИЕНТЪТ е длъжен да се регистрира в началото на всеки лекционен ден на предоставена му от представител на ДРУЖЕСТВОТО формуляр, като с подписа си потвърди присъствието си и удостовери предоставянето на услугите на ДРУЖЕСТВОТО.

Посочената на сайта цена е крайна цена с включен Данък добавена стойност (ДДС). Ставката на дължимия ДДС е 20 %.

 

 1. КУРС НА ОБУЧЕНИЕ

7.1. Продължителността на обученията и консултациите е означена във всяка програма или индивидуална оферта.

7.2. Обученията имат различни модули и нива. Модулите могат да бъдат под формата на лекции, практически мероприятия и групова супервизия,  eleraning и самоподготовка.

7.3. Писането на домашни и участието в различните практически игри е строго пожелателно, не задължително. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да помоли даден КЛИЕНТ да напусне или да прекъсне достъпа му, ако не изпълнява над 50 % от практическите задачи и домашни – без да връща пари.

7.4. В началото на провеждане на обучението или в първия присъствен ден за КЛИЕНТ, който е пропуснал началото, КЛИЕНТЪТ подписва копие от Общите Условия и план на тренинга; както и в началото на всеки присъствен ден – полага собственоръчно подпис в присъствен протокол.

7.5. На края на всяко ниво се полага по желание изпит или се прави разработка и представяне на проект. За да се премине обучение на по-горно ниво, необходимо е да КЛИЕНТЪТ да има успешно положен изпит на по-долните нива.

7.6. Допускат се до 20 % отсъствия. В случай на повече отсъствия, КЛИЕНТЪТ получава удостоверение за присъствие, като няма право да положи изпит и не получава сертификат за самото обучение. Сертификат за обучение получават всички КЛИЕНТИ положили доброволно изпит в края на курса и постигнали минимум 80 % успеваемост и имащи над 80 % присъствия на лекционните занятия (часовете на самоподготовка не се броят в този процент). Ползватели явили се изпита, които не покриват 80 % успеваемост, получават Certificate of Attendance – Сертификат за участие, сертификат който удостоверява, че курсистът е посещавал дадения курс, но не е изпълнил академичните норми и не може да продължи в по-високо ниво.

V. БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ ТАКСИ И ЗАПЛАЩАНЕ; ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 1. Безплатните услуги са означени на сайта и регистрацията за тях не предполага заплащане.

9.2. Ако даден Ползвател се регистрира за някоя от платените услуги на сайта www.neurosalestraininginstitute.com

– то Ползвателят се задължава да заплати съответната такса за ползване на услугите на www.neurosalestraininginstitute.com

9.3. Видове такси и комисионни

В зависимост от предоставяните услуги, ДРУЖЕСТВОТО може да удържа и фактурира следните такси и комисионни:

 • Такса за обучение
 • Такса за консултиране
 • Такса за намиране на стажант или подходящ служител за даден пост
 • Такса за организиране на събитие – които може да са фиксирана сума или % от направените продажби
 • Такса за изготвяне на услуги по графичен или уеб дизайн
 • Такса за изпращане на електронни съобщения или маркетингови услуги
 • Други такси – в зависимост от индивидуалните уговорки с КЛИЕНТИТЕ

9.4. Заплащането се счита за доброволно изявление на ПОЛЗВАТЕЛЯ, че е съгласен да заплати

авансово услугата; и представлява електронно негово волеизявление, че

е съгласен с настоящите Общите Условия, дори и да не е попълнил предварително съответната регистрационна форма на сайта.

9.5. Всички подробности относно актуалните действащи цени са поместени на сайта www.neurosalestraininginstitute.com

и в индивидуалните оферти направени от ДРУЖЕСТВОТО, в които се прилагат комерсиални отстъпки в зависимост от срока на регистрация, броя участници, броя поръчани едновременно обучения, лоялност на клиентите и т.н., като съответните отстъпки се въвеждат чрез промо кодове.

9.6. За компенсиране на ефекти от инфлацията, цените могат да бъдат актуализирани съобразно инфлационния индекс публикуван от Националния Статистически Институт.

9.7. Заплатени суми не подлежат на индексации, както и не подлежат на връщане, освен в случаите изброени в т. 6 на настоящите Общи Условия.

9.8. Начини на плащане:
9.8.1. По
банков път, според указаните в имейла за потвърждение на поръчката данни

Основание за превод: Име, презиме, фамилия на участника; Име, презиме, фамилия на КЛИЕНТА, на титуляря на направената регистрация, /в случай че лицата са различни/; Специфично наименование или код на курса; Промо-код за отстъпка (ако КЛИЕНТЪТ разполага с такъв)

 1. Препоръки, предложения, рекламации и оплаквания – Отстъпки

В случай, че КЛИЕНТЪТ не е доволен от някой аспект на услугите, той може да се свърже с ДРУЖЕСТВОТО по телефон, имейл или чрез съответните формуляри на сайта. В случай на доказани, определени като основателни и признати от ДРУЖЕСТВОТО рекламации, ДРУЖЕСТВОТО може, при желание, да направи комерсиален жест на КЛИЕНТА, който да бъде използван в последващи обучения.

 1. Поведение и свързаните с това задължения
  • Освен ако не се прилага изложеното по-горе, максимална съвкупна отговорност към ПОЛЗВАТЕЛЯ за всеки иск срещу ДРУЖЕСТВОТО или във връзка с предоставените от ДРУЖЕСТВОТО услуги, които не се изключват по друг начин в тези условия, трябва да се ограничава до размера на таксата за курс, която е платена от КЛИЕНТА.
  • ДРУЖЕСТВОТО полага усилия обученията да са актуални и точни, но не гарантира това, както и, че обученията отговарят напълно на очакванията и целите на КЛИЕНТА. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за косвени загуби – загуба на бизнес, печалба, на клиентела, на договори или загуба спестявания, поради интерпретации в разбирането и прилагането на наученото по време на обученията.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. ДРУЖЕСТВОТО предоставя чрез сайта си  материали свързани с обученията на КЛИЕНТИТЕ.

12.2. ДРУЖЕСТВОТО прави усилия да поддържа достъпа до сайта непрекъсваем, навременен, сигурен  и без грешки, доколкото това е възможно, но не гарантира, че поради обстоятелства независещи от  ДРУЖЕСТВОТО, няма да има прекъсвания или други проблеми с достъпа.

12.3. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за ненавременно обработване на заявки и съобщения, в случай че настъпят подобни независещи от него обстоятелсва; не отговоря и за претърпени вреди или пропуснати ползи поради невъзможност за използване на сайта в същия контекст (поради нерегламентиран достъп от трети лица, интернет срив, проблеми при доставчиците, хакерски атаки, вируси, проблеми на World Wide Web и т.н.).

12.4. КЛИЕНТЪТ, регистрирайки се, декларира, че е запознат с рисковете от използването на информационната система и сървъра/уеб сайта на www.neurosalestraininginstitute.com

чрез собствено оборудване и интернет връзка към мрежата.

12.5. ДРУЖЕСТВОТО не гарантира, че уеб сайта няма да бъде засегнат от вируси, троянски коне или други зловредни програми и/или системи.

12.6. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи в следствие на влошено качество или временно прекратяване на достъпа до сайта, поради профилактика, отстраняването на технически проблеми, тестове, проверка на оборудването и други целящи подобряване на услугата дейности.

12.7. ДРУЖЕСТВОТО не поема отговорност за щети или наранявания на хора или имущество по време на обучението, както не носи отговорност и в случай на кражба, загуба или щети върху личните вещи на КЛИЕНТИТЕ.

12.8. КЛИЕНТЪТ е отговорен за това да преценява дали съветите или препоръки дадени от ДРУЖЕСТВОТО и неговите представители са подходящи за КЛИЕНТА; като ДРУЖЕСТВОТО не носи каквато и да била отговорност за решенията на КЛИЕНТА да прилага определени методи по свой начин на практика, както и за претърпяни загуби от какъвто и да било характер в следствие на тези решения.

12.9. Регистрирайки се, КЛИЕНТЪТ потвърждава информираността си, че предоставяните услуги от ДРУЖЕСТВОТО може да съдържат спонсорирани реклами.

12.10. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за достоверността, качеството, коректността и пълнотата на публикуваните рекламни карета, банери, електронни препратки на партньори на ДРУЖЕСТВОТО на сайта на ДРУЖЕСТВОТО или в други негови рекламни носители или електронни съобщения и същото не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в следствие на отношения на КЛИЕНТИТЕ с тези трети страни.

12.11. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за успешното вземане на изпит в края на обучението, за обученията, които предполагат изпит за получаването на сертификат, тъй като индивидуалния прогрес на КЛИЕНТА зависи до голяма степен от времето, което той отделя за практика.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да:

13.1. внесе необходимата сума за уговореното обучение или консултация в срок

13.2. да осигури на ДРУЖЕСТВОТО необходимата информация за участниците в обучението и дейността си, необходими за качественото провеждане на обучението

13.3. да предостави достъп до мястото, където ще се проведе обучението, в случай че обучението се провежда в собственост или наето от КЛИЕНТА помещение

 • да не подава към ДРУЖЕСТВОТО невярна или невалидна информация

13.5. да не използва предоставената му информация за лични цели, но да не копира, модифицира, възпроизвежда, превежда, продава или препродава, прехвърля или споделя с трети лица данни, информация, текст, звукови и видео файлове, софтуер, музика, снимки, графики или каквито и да е било друга информация от обученията или части от тях – принадлежащи на ДРУЖЕСТВОТО, без неговото изрично съгласие. Всяко неоторизирано използване се счита за нарушение на авторските права и/или правата на интелектуална собственост на ДРУЖЕСТВОТО и/или неговите партньори и лектори.

Комплектоването на копия от материалите на ДРУЖЕСТВОТО като книга или друг твърд формат е забранено.

13.6. да не разкрива съдържанието, търговските практики и стил на ДРУЖЕСТВОТО пред негови конкуренти

13.7. да не прави неоторизирани аудио или видео записи на обученията, освен в изолирани случаи, когато това е стрикто наложително и с изричното предварително разрешение от страна на ДРУЖЕСТВОТО

13.8. да не не копира, модифицира, използва или споделя с трети лица данни, информация, текст, звукови и видео файлове, софтуер, музика, снимки, графики или каквито и да е било други материали и информация, които:

–  противоречат на добрите нрави, законите на Република България или други приложими такива;

–  са с нецензурно, расистко, порнографско или друго нарушаващо нормите на морала и добрите нрави съдържание.

–  съдържат заплаха за живота или телесната неприкосновенност на човека

– са обект на чужда интелектуална собственост, имуществени или неимуществени права, търговска или служебна тайна

13.9. да не осъществавя сред участниците от обучението несвързани с задачите по обучението дейности за лична изгода или изгода на трети лица (в това число – маркетинг, реклама, продажби или пропаганда свързана с политически партии, формирования, асоциации, секти, институции, физически или юридически лица и т.н.)

13.10. да не изпращат спам или junk или каквито и да било други търговски съобщения

13.11. да не използват автоматични средства (паяци, ботове и др. подобни)  за извличане на информация от сайта www.neurosalestraininginstitute.com  или акаунтите на ДРУЖЕСТВОТО в социалните мрежи.

13.12. да не използват вируси, троянски коне и други зловредни програми

13.13. да не предоставя информация на трети лица за потребителското си име и парола за достъп до сайта. В случай че се докаже, че трето лице, нерегистрирано като КЛИЕНТ използва услугите на ДРУЖЕСТВОТО посредством съзнателно предоставен достъп от друг ПОЛЗВАТЕЛ, то последният следва да бъде фактуриран за времето на неправомерно използване на услугата.

13.14. да не се представя за друго лице или да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

13.15. да не формулира или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е: незаконно, заплашващо, обиждащо, дискредитиращо, вулгарно, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други съображения.

13.16. При неспазване на задълженията от страна на КЛИЕНТА, ДРУЖЕСТВОТО има право да сезира съответните държавни органи и има право, както и всички трети свързани лица, на обезщетение за всички претърпени вреди и/или пропуснати ползи, които са пряко и/или непосредствено следствие от неизпълнението на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по настоящите Общи условия и разпоредбите на действащото Законодателство.

13.17. При копиране или възпроизвеждане на информация, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост, принадлежащи на ДРУЖЕСТВОТО, ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи на ДРУЖЕСТВОТО неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Дружеството от правото да претендира за обезщетение и за по-големи суми.

 1. КЛИЕНТЪТ има право да:

14.1. Получи договорената услуга, за която се е регистрирал и е заплатил – в уговорените срокове и форма.

14.2. Коригира личните си данни в профила си на сайта – при или след регистрация

 1. ДРУЖЕСТВОТО има право:
  • да откаже извършването на обучение при констатиране на нарушение на настоящите Общи Условия и действащото българско законодателство
  • да изисква от КЛИЕНТА съдействие при изпълнение на договора
  • да изпраща на своите КЛИЕНТИ търговски съобщения, относно свои нови стоки/услуги или стоки/услуги на пратньори; относно промени в условията и начините за използване на сегашните услуги, анкети и други, в случай, че КЛИЕНТЪТ се е съгласил с получаването им  чрез съответната отметка на сайта или не е  изразил нежеланието си да получава търговски съобщения чрез специално предвиденото за целта поле в Регистрационната форма налична на сайта

Във всеки един момент ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от получаването на търговските съобщения като изпрати писменото си волеиязвление до ДРУЖЕСТВОТО чрез имейл, препоръчано писмо или формуляра за връзка наличен на сайта. В срок от 5 работни дни молбата, ще бъде уважена.

 • да извършва промени в учебната програма, мястото и датата на провеждане на обученията, лекторите – съгласно предвиденото в т. 6 от настоящите Общи Условия
 • да търси обезщетения от некоректни КЛИЕНТИ, от отговорните длъжностни лица и/или от трети свързани лица, в случаи на понесени от него вреди, в следствие незаконно или измамническо ползване на сайта, в нарушение на настоящите Общите Условия и/или Българското законодателство.
 • да прекрати или откаже без обяснения правото на достъп на КЛИЕНТИ, които не спазват настоящите Общи Условия, действащото законодателство и/или по преценка на ДРУЖЕСТВОТО не спазват правилата на етичните норми (при прояви на неподходящо поведение – (уронване на престижа на ДРУЖЕСТВОТО, неговите партньори или участниците в обучения, липса на респект към преподаватели и участници в обучението и др.).

Правото на достъп на КЛИЕНТИ може също да бъде прекратено предсрочно или отказано без обяснения и поради следните причини:

–   доказано невярна информация в регистрационната форма на ПОЛЗВАТЕЛЯ,

– липса на старание и минимален необходим прогрес, въпреки предварително отправено предупреждение

15.8. да не поеме ангажимент към КЛИЕНТА, че съдържанието на услугите ще отговаря на специфичните му изисквания; и да очаква от КЛИЕНТА да положите нужните грижи, за да се увери, че избрания от него курс за обучение отговаря на нужди му.

15.9. без уведомление да записва IP адреса, от който всеки потребител предоставя съдържание, което се предава или разпространява чрез сайта на ДРУЖЕСТВОТО.

15.10.        да изтрива информационни ресурси и материали публикувани на сайта на ДРУЖЕСТВОТО, по всяко време, по някаква причина.

15.11. ДРУЖЕСТВОТО има право, (но не и задължение) да използва сесийни и постоянни бисквитки (cookies), които препоръчка на  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да инсталират върху компютрите си. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да откажат инсталацията или да ги дезактивират в последствие.

 1. ДРУЖЕСТВОТО се задължава да:

16.1.  да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на КЛИЕНТА за нормално ползване на услугите, предмет на настоящите Общи Условия.

 • да предостави обучението, за което се е регистрирал и е заплатил КЛИЕНТА, в уговорените време, срок и форма на обученито.
 • да не разгласява поверената му от КЛИЕНТА информация във връзка с нуждите на обучението
 • ДРУЖЕСТВОТО съблюдава за това да направи всичко възможно, за да осигури постоянен 24-

часов достъп – до уеб сайта.

 • Предвид типичните за Интернет технически характеристики, ДРУЖЕСТВОТО не може да изключи както евентуално прекъсване на достъпа до сайта поради поддръжка, така и евентуално забавяне в преноса на информация или възможни проблеми със сървъра. В случай на технически проблем или прекъсване, ДРУЖЕСТВОТО ще се погрижи те да бъдат отстранени във възможно най-кратък срок.
  • ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди и щети, възникнали, заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това.
  • ДРУЖЕСТВОТО не може да бъде подвеждан под отговорност за неизпълнението на една или повече клаузи от договора, ако това неизпълнение се дължи на форсмажорни обстоятелства или други факти, чийто контрол не е в обсега на ДРУЖЕСТВОТО.
  • Фактът, че ДРУЖЕСТВОТО не извършва или не прилага право или клауза, определени в договора, не трябва да се счита за отказ от съответното право или клауза.

VIII. Промяна на Общите Условия на сайта

17.1. ДРУЖЕСТВОТО може във всеки един момент да промени Общите Условия на сайта, преди всичко за да удовлетвори някакво законово изискване. Общите Условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на КЛИЕНТИТЕ.

17.2. Всяко използване на сайта след извършване на подобна промяна предполага, че КЛИЕНТЪТ е запознат със съответните промени в Общите Условия. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност, ако КЛИЕНТ не е прочел последния вариант на Общите условия.

17.3. Последен вариант на Общите Условия може да се види по всяко време на: www.neurosalestraininginstitute.com – с изрично посочена дата на последната промяна.

 1. I Право на интелектуална собственост

18.1. Всяка информация, публикувана от ДРУЖЕСТВОТО или предоставена по време на обучителната дейност е защитена от Закона за авторското право.

18.2. ДРУЖЕСТВОТО изключително притежава всички права по интелектуалната собственост във

връзка с сайта www.neurosalestraininginstitute.com   

 1. X. Прекратяване на договора

19.1. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да изтрие създадено потребителско име, ако последното не бъде използвано в продължение на 12 месеца.

19.2. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да прекрати всеки договор с всеки един КЛИЕНТ, без предварително предупреждение, в случай че КЛИЕНТЪТ не е спазил някое от условията на Договора. В случай на прекратяване на Договора, правото на достъп на КЛИЕНТА бива временно или постоянно ограничено, като същият може да се информира или не за промяната по електронен път. Дължимите до момента суми, остават дължими, а вече преведените на ДРУЖЕСТВОТО суми – не подлежат на връщане.

19.3. При прекратяване на договора ДРУЖЕСТВОТО дезактивира клиентския профил на сайта www.neurosalestraininginstitute.com  КЛИЕНТЪТ може по всяко време за поиска от ДРУЖЕСТВОТО дезактивиране на клиентския си профил. В този случай дезактивирането на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от КЛИЕНТА заявки и съответно заплащане от страна на КЛИЕНТА дължимите суми по покупки. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 • преустановяване на дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
 • прекратяване поддържането на сайта www.ncom
 • в други предвидени в закона случаи.

Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 1. XI. Уведомяване на потребителя
 1. ДРУЖЕСТВОТО има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги, както

и Общите си Условия (виж ` Промяна на Общите Условия и на сайта `) без

предварително известяване.

 

 

XII. Обработка на Личните данни

21.1. Съобразно Закона за защита на Личните данни, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право на достъп до своя профил и Личните си данни и може да ги модифицира.

21.2. Приемайки настоящите условия ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, регистрирали се на сайта www.neurosalestraininginstitute.com/, се съгласяват доброволно и недвусмислено предоствeните от тях Лични данни да се обработват от ДРУЖЕСТВОТО.

21.3. Личните данни предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ, могат да бъдат използвани от ДРУЖЕСТВОТО и неговите партньори за целите на директен маркетинг, инициирани от ДРУЖЕСТВОТО и/или партньорите му.

21.4.Тези форми на реклама могат да бъдат ориентирани към профила на ПОЛЗВАТЕЛЯ и данните посочени в него.

21.5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да изяви изричното си желание данните му да не се използват за целите на директния маркетинг, като постави съответната отметка във Регистрационния формуляр.

21.6. ДРУЕЖЕСТВОТО гарантира, че Личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ не са предоставяни на трети лица с реклами цели, без съгласие на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

21.7 ДРУЖЕСТВОТО има право да използва IP адресите на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, с цел да разкрие идентичността им в случаите, в случаите, когато това е предвидено от Закона.

21.8. Комуникации
21.8.1. С цел да се избегне възможността за неточно възпроизвеждане, всички уведомления и съобщения разменени между страните, следва да бъдат писмени, електронна поща, препоръчано писмо или чрез формулярите за контакта налични на уеб страницата, опосвестяване на видно място в уеб сайта.
Съобщенията, поставени на видно място в уебсайта се считат получени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, без за това да е необходимо изрично потвърждение.

 

21.8.2.. Контакт със www.neurosalestraininginstitute.com може да се осъществи чрез:

– имейл

– по телефона

– чрез формулярите за контакт на сайта

– чрез препоръчано писмо

XIII. Обезщетения
22. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ДРУЖЕСТВОТО и/или трети лица за всички директни и индиректни вреди и/или пропуснати ползи, в това число съдебни такси и адвокатски хонорари,  които възникват в резултат от н еспазване от ПОЛЗВАТЕЛЯ или лица, за които отговаря, на настоящите Общи условия.

XIV. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

Конфиденциалност, Прозрачност, Отговорност
ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ имат задължението да пазят в тайна информацията, получена от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в хода на практическите игри.
Те могат да споделят информация с други лица, само със съгласието на съответните КЛИЕНТИ; когато това изрично е наложително от закона;  или, когато има риск от вреда или опасност за КЛИЕНТА или други хора, която налага информация получена от КЛИЕНТА да бъде споделена със съответните институции, за да бъдат взети адекватни мерки.

По време на практическите занятия, КЛИЕНТИТЕ могат да бъдат записвани или заснемани чрез диктофон, магнетофонен запис, видеокамера, телефони, фотоапарати или други мултимедийни способи с цел последващ анализ на представянето им и даване на обратна връзка и супервизия,  както и за рекламни, обучителни или търговски цели на ДРУЖЕСТВОТО. ДРУЖЕСТВОТО има право да използва всички видеа, снимки или записи от събитието и притежава авторските права върху снимките. При  изрично писмено заявено желание от КЛИЕНТ, материалът с него се унищожава незабавно.

Лекторите на ДРУЖЕСТВОТО са квалифицирани професионалисти по съответнана специалност и/или притежават добър опит в областта, в която преподават.

ДРУЖЕСТВОТО насочва КЛИЕНТИТЕ си към други колеги, ако темите на обучения или консултация желани от КЛИЕНТА изискват непритежавани от ДРУЖЕСТВОТО знания и умения.

Особено внимание е насочено към непрестанното подобряване на педагогическите методи използвани при обученията, експериментите и практически игри, които стимулират креативноста и преодоляването на границите, които сами си поставяме.

Компетентност
ДРУЖЕСТВОТО следи,  в процеса на обучения и взаимоотношения между обучаващи/обучавани и между самите обучаваните по между им – да се спазват етични и морални принципи като респект на всеки индивид и различията, хуманност, отговорност и автономност, споделяне, екипна работа и учене чрез забавление.

ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за изчезнали вещи, загуби или кражби по време на събитието.
ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за наранявания на хора и вещи по време на събитието.
ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за преки или косвени последващи загуби, възникнали в следствие на участието на КЛИЕНТА в събитието.
Мобилните телефони на КЛИЕНТИТЕ трябва да бъдат с изключени и не могат да бъдат ползвани за записи; снимки или разговори в залата по време на събитието.

XV. Общи разпоредби

Този договор се сключва лична между ДРУЖЕСТВОТО и ПОЛЗВАТЕЛЯ. Правата и задълженията,

произтичащи от договора, не могат да бъдат прехвърляни – било то изцяло или отчасти – на трети лица, освен в случай на сливане или поглъщане. Договорът съдържа съвкупност от договорни разпоредби между ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТА, относно уеб сайта www.neurosalestraininginstitute.com и предлаганите услугите, като се изключва каквато и да е предварителна договорка.

Страните декларират, че, в случай че някое условие или част от условие се докаже като неприложимо или несъответстващо на Закона, то ще бъде премахнато от Договора, като това няма да се отрази по какъвто и да било начин върху останалите условия от Договора.

Страните по Договора се задължават да заместят всяко условие от Договора, считано за неприложимо или несъответстващо на Закона, с друго такова условие, със същият икономически ефект, според повелителните норми на закона или установената практика.

Всеки конфликт и  неуредени от настоящите Общи условия въпроси, отнасящи се до изпълнението или интерпретирането на Договора, са изключително в компетенцията на Българското законодателство, независимо от националността на КЛИЕНТА или ПОЛЗВАТЕЛЯ.

XVI. Използвани дефиниции :

Извън упоменатите по-горе дефиниции, при тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини – имат следното значение:

Имейл адрес” – избрана от ПОЛЗВАТЕЛЯ уникална пощенска кутия, посредством която той се идентифицира пред ДРУЖЕСТВОТО при регистрация или влизане в профил на сайта

IP Адрес – уникален идентификационен номер, асоцииращ се с компютър, Интернет страница или ресурс на ПОЛЗВАТЕЛЯ, позволяващ локализиране в глобалната Интернет мрежа.

Сървър“ – устройство или система от такива с инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

© Всички права запазени.

 

ПОЛИТИКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Категории лични данни

Съобразно нуждите на дейността си ДРУЖЕСТВОТО събира и обработва следните категории лични данни:

 • Обикновени лични данни – имена, адрес, електронна поща, IP адрес, телефон за кореспонденция, адрес за доставка (само при поискана такава от страна на КЛИЕНТА); данни за фактурата, в случай че такава е поискана
 • Или други допустими съгласно Регламента данни, които ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е длъжен да споделя, ако не желае, за което може да не получи съответващата на тези лични данни услуга, определена специализирана функция или ефективен отговор на дадено негово запитване.

Данните се обработват с цел: трудови отношения; счетоводно отчитане; търговска и маркетингова дейност или договорни отношения за предостяване на услугите на ДРУЖЕСТВОТО (участие в семинари, обучения, тренинги, курсове, конференции, консултации).

Всички категории лични данни са описани подробно в запис Регистър.

Обработването на личните данни е на основание: свободно, недвусмислено, информирано, конкретно и изрично съгласие от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ – при:

 • сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛ като физическо лице;

или поради законово задължение;

 • за изпълнение на задача от обществен интерес съгласно законодателството на ЕС или националното законодателство;
 • или с цел директен маркетинг.

ДРУЖЕСТВОТО съхранява информацията на хартия или в електронен вид. ДРУЖЕСТВОТО подсигурява възможност по всяко време дадено съгласие за събиране на информация за ПОЛЗВАТЕЛЯ да бъде оттеглено.

ДРУЖЕСТВОТО не разкрива личните данни на трети страни различни от:

 • Публични органи;
 • или други обработващи личните данни съобразно нуждите на бизнес дейността : Счетоводна кантора; Айти Компании осигуряващи поддръжката на сайта на ДРУЖЕСТВОТО; имейл платформата на ДРУЖЕСТВОТО; одитори, преподаватели, рекламни агенции осигуряващи брандиране на рекламни и други партньори на ДРУЖЕСТВОТО
  Администраторите събират и обработват електронни адреси на потенциални и настоящи клиенти чрез платформата MailChimp 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 | и GetResponse, собственост на полската фирма GetResponse Sp. z o.o., с адрес Arkońska 6, A3, ZIP/Postal Code: 80-387, Гданск, Полша, VAT PL9581468984

 Съхранение и унищожение на данните

Администраторите не съхраняват лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за по-дълъг период от необходимо, по отношение на целите, за които данните са били предоствени. Данни за по-дълъг период се съхраняват единствено с цел архивиране; статистически цели; или за цели от общестсвен интерес.

 Мерки за сигурност

 1. Всички служители на ДРУЖЕСТВОТО са отговорни за гарантиране на сигурността на данните на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, до които имат достъп.
 2. Всички лични данни са достъпни само до тези, които се нуждаят от тях.

Принципи при защита на данните

ДРУЖЕСТВОТО извършва цялата обработка на лични данни в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на ДРУЖЕСТВОТО имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.

 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!